SPACC Committees

ADVISORY AND ORGANIZING COMMITTEE

Chairperson:

James Wright

Christian Hartinger

 

The University of Auckland

The University of Auckland

Co-chairperson:

Takanori Nishioka

Shigenobu Yano

 

Osaka City University/ President of SPACC

Fellow of SPACC

Committee member:

Tetsuo Nagano

Ichiro Okura

Toshihiko Ozawa

Mitsunobu Sato

Haruo Akashi

Toshifumi Satoh

Motowo Yamaguchi

Yutaka Amao

Hideki Hashimoto

Yuji Mikata

Yuko Sugai

Yuriko Matsumura

Chihiro Mochizuki

Keisuke Kawamoto

Yuri Maeda

 

The University of Tokyo

Tokyo Institute of Technology

Showa Phamaceutical University

Kogakuin University

Okayama University of Science

Hokkaido University

Tokyo Metropolitan University

Osaka City University

Kwansei Gakuin University

Nara Women’s University (Secretary)

Kwansei Gakuin University

Tokyo Healthcare University

Kogakuin University

Kanazawa University

Nagoya Institute of Technology

 

International Advisory Board

Li Lu

Cheng-Hsin Chuang

Xiao-Yuan Li

Shenguo Wang

Ouyang Jie

Terrence J. Collins

Chris Orvig

James Wright

Shie-Ming Peng

Xiangshi Tan

Handong Yin

Jianmin Dou

Tim Storr

National University of Singapore

Southern Taiwan University of Science and Technology

Hong Kong University of Science and Technology

Chinese Academy of Science

Tianjin Institute of Technology

Carnegie Mellon University

University of British Columbia

Auckland University

National Taiwan University

Fudan University

Liaocheng University

Liaocheng University

Simon Fraser University